Thursday , 23 November 2017 / پنج شنبه , ۲ آذر ۱۳۹۶
آخرین اخبار

روش های استفاده از فنّاوري NFC برای پیاده سازی
سیستم های پرداخت الکترونیکی و انواع راه استفاده ان

استفاده از سي مكارت گوشي
در اين حالت از سيم کارت گوشي به عنوان محل ذخير هسازي اطلاعات

281026 روش های استفاده از فنّاوري NFC برای پیاده سازی<br />سیستم های پرداخت الکترونیکی و انواع راه استفاده ان
ارائه درگاه بانکی

دریافت درگاه مستقیم بانکی,درگاه پرداخت مستقیم,ارائه درگاه بانکی,بهترین درگاه بانکی,درخواست درگاه بانکی|دریافت درگاه بانکی,گرفتن درگاه بانکی|درگاه پرداخت اینترنتی,درگاه پرداخت,جهان پی,درگاه بانک,درگاه اینترنتی بانک,درگاه بانکی,درگاه پرداخت,دریافت درگاه پرداخت اینترنتی,درگاه مستقیم

مالي استفاده م يشود. اولين سيم کارت هايي که از اين نحوه پشتيباني
م يکنند، در اواخر سال ۲۰۰۹ ارائه شدند. اشكال اصلي اين روش،
وابستگي به اپراتور براي ذخيره اطلاعات مالي در سيم کارت مي باشد.
علاوه بر اين، در اينروش شبیه روش قبلي گوشي تلفن همراه بايد
داراي قابليت NFC باشد.
۶ ۳٫ مصرف از كارت حافظه
در اينروش از کار تهاي حافظه Secure Micro SD که در گوشي
تلفن همراه قرار م يگيرند، جهت ذخيره سازي اطلاعات مالي استفاده
م يشود. در اين حالت، کارت حافظه م يتواند حاوی آنتن NFC هم باشد
که در اين صورت لازم نيست قطعا ً گوشي تلفن همراه از NFC پشتيباني
کند. کار تهاي حافظه بدون آنتن NFC از سال ۲۰۰۷ موجود بوده و
کار تهاي حافظه با آنتن NFC نيز اخيراً ارائه گرديد هاند. نقطه ضعف
اصلي اينروش آن است که اِسلات حافظه گوشي توسط Secure
Micro SD اشغال خواهد شد. با اين حال، مشتري م يتواند علاوه بر
استفاده در پرداخت، از Secure Micro SD شبیه يک حافظه معمولي
در گوشي موبایل خود مصرف نمايد.
۶ ۴٫ استفاده از برچسب ۳۸
در اين شيوه، از برچسب خاصي که روي گوشي موبایل چسبانده
م يشود، به عنوان يک محل امن جهت ذخير هسازي اطلاعات مالي
مصرف م يشود. هر برچسب ب هطور داخلي داراي يک تراشه هوشمند
غيرارتباط ي و آنتن NFC است در نتيجه با هر نوع گوشي موبایل
قابل استفاده م يباشد. برچس بها به دو دسته فعال ۳۹ غيرفع ال ۴۰
تقسيم م يشوند. برچس بهاي غيرفع ال كه تاكنون د هها ميليون از آنها
مورد مصرف قرار گرفت هاند، هيچ گونه ارتباطي با گوشي موبایل برقرار
نم يکنند. در مقابل، برچس بهاي فعال که اخيراً معرفي شد هاند، م يتوانند
از طريق بلوتوث با سيستم علت و برنام هاي كه روي گوشي تلفن همراه
اجرا م يشود، رابطه برقرار نمايند.
۶ ۵٫ مصرف از نرم افزار
در اين شيوه، ذخيره سازي اطلاعات مالي به صورت برنامه ي در

داخل حافظه گوشي تلفن همراه انجام م يشود. پياد هسازي اين روش
نسبت به رو شهاي ديگر ساد هتر و ک مهزين هتر است، ولی در عوض
امنيت اطلاعات ذخيره شده در اينشیوه بسيار پايين مي باشد.

روش استفاده از سي مكارت گوشي وابستگي
زيادي به اپراتور موبایل دارد، در صورتي
كهروش هاي استفاده از برچسب، كارت حافظه
وروش برنامه ي م يتوانند به صورت كاملاً
مستقل از اپراتور پياد هسازي شوند

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

سوپروب close
خرید بک لینک